Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Európska charta zdravia srdca

Európska charta zdravia srdca bola prijatá 12. júna 2007 na pôde Európskeho parlamentu za prítomnosti komisára EÚ pre zdravotníctvo Markosa Kyprianou a Dr. Nata Menabde, zástupcu regionálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu. Charta je významným celoeurópskym politickým dokumentom o prevencii kardiovaskulárnych ochorení (KVO).

Podpísalo ju 14 najdôležitejších profesionálnych organizácií a organizácií pôsobiacich v oblasti verejného zdravia a jej cieľom je zmeniť spôsob prístupu Európy ku KVO.

Je reakciou Európskej kardiologickej spoločnosti a Európskej siete srdca s podporou Európskej komisie a Svetovej zdravotníckej organizácie na skutočnosť, že kardiovaskulárne  ochorenia sú príčinou úmrtí u takmer polovice obyvateľov Európy a predstavujú pre EÚ náklady vo výške 169 miliárd eur ročne.

Vlády, mimovládne a zdravotnícke organizácie, ktoré podpísali chartu, sa zaviazali značne znížiť bremeno KVO v Európe (redukovaním počtu fajčiarov, podporou zdravého stravovania a fyzickej aktivity, redukovaním obezity a zavádzaním najlepších postupov v kardiovaskulárnej starostlivosti). Zaviazali sa tiež realizovať verejnú informačnú kampaň a pracovať na zavádzaní verejnej politiky, ktorá zlepší kardiovaskulárne zdravie, napr. podporu cvičenia v školách a zákazy fajčenia.

Charta poskytuje národným vládam, mimovládnym a zdravotníckym organizáciám sériu nástrojov, vrátane HeartScore®, ktoré im pomôžu upozorňovať na riziká srdcových chorôb a vytvoriť povedomie u širokého obyvateľstva.

Všetky informácie sú dostupné na webovej stránke (www.heartcharter.eu), ktorá obsahuje stav implementácie charty a má za cieľ stať sa platformou pre výmenu informácií a úspešných opatrení. Nachádzajú sa tu tiež preklady charty v 18 jazykoch a príklady tlačových správ a televíznych inzerátov, ktoré sa dajú adaptovať pre rôzne krajiny.

Charta sa snaží upriamiť pozornosť zainteresovaných na rodovo špecifické aspekty kardiovaskulárneho zdravia a ochorení a stanoviť ciele vzdelávania a podpory mladých ľudí  pri osvojovaní si návykov a aktivít vedúcich k zdravému srdcu počas ich života. Charta vyzýva k výskumu efektívnosti politiky a preventívnych opatrení vrátane aspektov nákladov na zdravotnícku starostlivosť, epidemiologický a behaviorálny výskum na zisťovanie faktorov ovplyvňujúcich srdce.


Publikácie