Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Liečba hyperlipidémie

Rozhodnutie o začatí liečby na zníženie hladiny tukov urobí lekár individuálne u každého pacienta, pričom berie do úvahy súčasnú hladinu tuku, výskyt alebo neprítomnosť ochorenia vencovitých tepien a ďalšie rizikové faktory ich vzniku.

Ľudia s dokázanou koronárnou chorobou srdca

Množstvo vedeckých štúdií ukázalo, že okamžité zníženie hladiny tuku v krvi má priaznivý účinok u ľudí s ochorením vencovitých tepien, teda u tých, ktorí už majú dokázanú ischemickú chorobu srdca (ICHS). Pacientom s  ochorením vencovitých tepien a viacerými hlavnými rizikovými faktormi (napr. pacienti s cukrovkou alebo fajčiari) sa odporúča dosiahnutie hladiny LDL cholesterolu v hodnote 1,8 až 2,1 mmol/l.

Pacienti po infarkte myokardu  začínajú s liečbou zameranou na znižovanie hladiny tuku ešte počas pobytu v nemocnici a odporúča sa im zmena životného štýlu bez ohľadu na hodnotu ich LDL cholesterolu. Hladina LDL cholesterolu na úrovni nižšej ako 2,6 mmol/l sa odporúča  ľuďom, ktorí majú s ochorenie vencovitých tepien, ale nemajú ďalšie rizikové faktory. Zmena životného štýlu a súčasná liečba sa odporúča pri hladine LDL cholesterolu vyššej ako 2,6 mmol/l.

Ľudia bez koronárnej choroby srdca (ICHS)

Ľudia bez ochorenia vencovitých ciev zvyčajne reagujú priaznivo na liečbu znižovania hladiny tukov, hoci nie je taká prísna ako u pacientov s ischemickou chorobou srdca.  Všeobecný prístup liečby je založený na stave hyperlipidémie a prítomnosti alebo neprítomnosti ďalších kardiovaskulárnych rizík.

Cieľové hodnoty LDL cholesterolu nižšie ako 3,4 mmol/l sa odporúčajú pacientom s dvoma alebo viacerými rizikovými faktormi ochorenia vencových ciev a s 10-ročným rizikom ochorenia medzi 10 a 20 percent. Zmena životného štýlu a liečba sa obvykle odporúčajú pri hladine LDL cholesterolu vyššej ako 3,4 mmol/.

Hodnoty LDL cholesterolu nižšie ako 3,4 mmol/l sa odporúčajú pacientom s dvoma alebo viacerými rizikovými faktormi ICHS a 10-ročným rizikom ICHS nižším ako 10 percent. Zmeny životného štýlu sa obvykle odporúčajú, keď hladina LDL prevyšuje 3,4 mmol/l, hoci nasadenie liekov sa obvykle neodporúča pod úrovňou 4,1 mmol/l. Hodnoty LDL cholesterolu nižšie ako 4,1 mmol/l sa odporúčajú pacientom so žiadnymi alebo jedným rizikovým faktorom ICHS. Zmena životného štýlu sa odporúča pri hladine LDL cholesterolu vyššej ako 4,1 mmol/l, hoci liečba nie je obvykle odporúčaná pri hodnotách pod 4.9 mmol/l.

Iné špeciálne skupiny

Hypertriglyceridémia

Vysoká hladina triglyceridov nie je zvyčajne považovaná za rovnaké riziko vzniku ischemickej choroby srdca ako LDL cholesterol, ale čoraz viac sa uznávajú nebezpečenstvá spojené s vysokou hladinou triglyceridov. Lekári zvyčajne odporučia liečbu pacientom so zvýšenou hladinou triglyceridov, ak:
- majú veľmi vysokú hladinu (>5,7 mmol/l)
- majú vysokú hladinu LDL cholesterolu alebo nízku hladinu HDL cholesterolu
- majú v rodine výskyt ICHS
- majú iné rizikové faktory vzniku ICHS.

Cukrovka (diabetes melitus)

Cukrovka je považovaná za rizikový faktor vzniku ischemickej choroby srdca, aj keď nie na rovnakej úrovni ako srdcová choroba (napr. infarkt myokardu). Títo ľudia sú ohrození vysokým rizikom vzniku srdcového ochorenia, aj keď nie v takej miere, ako osoby so srdcovým ochorením a cukrovkou. Hladina LDL cholesterolu nižšia ako 2,6 mmol/l sa odporúča u pacientov s cukrovkou.

Starší ľudia

Rozhodnutie o liečbe zvýšenej hladiny cholesterolu v krvi u starších ľudí je veľmi individuálne a vychádza z chronologického aj fyziologického veku. Pacient s obmedzeným obdobím života v dôsledku inej sprievodnej choroby nie je pravdepodobne kandidátom na medikamentóznu liečbu. Naproti tomu, inak zdravému staršiemu človeku sa nemôže odoprieť terapia z dôvodu vyššieho veku. Postupy uvedené vyššie platia rovnako aj u seniorov.

Možnosti liečby

Hladina tuku sa môže znížiť zmenou životného štýlu, užívaním liekov alebo kombináciou oboch postupov. V niektorých prípadoch lekári môžu odporučiť zmeny životného štýlu ešte pred nasadením liekov na zníženie hladiny tukov.

Zmena životného štýlu

Všetci pacienti s vysokou hladinou LDL cholesterolu by mali vyskúšať niektoré zmeny v ich každodenných zvykoch, vrátane obmedzenia celkových a nasýtených tukov v strave, zníženia váhy u pacientov s nadváhou, aerobného cvičenia a rastlinných stanolov/sterolov.

Priaznivé účinky takejto životosprávy môžu byť evidentné po 6 mesiacoch. Úspechy znižovania hladiny tuku úpravou životného štýlu sú individuálne a lekár môže zvoliť liekovú terapiu ešte pred skončením tohto obdobia.

Lieky

V súčasnosti sú k dispozícii mnohé lieky, ktoré pomáhajú znižovať zvýšenú hladinu LDL cholesterolu a triglyceridov, ale je iba málo možností na zvýšenie hladiny HDL cholesterolu. Každá kategória liekov je zameraná na špecifický druh tuku alebo tukov a má vlastný mechanizmus účinkov, rôznu cenu a účinnosť. Lekár vám odporučí lieky alebo kombináciu liekov na základe hladiny tukov v krvi a ďalších faktorov. 

Statíny

Statíny sú najúčinnejšie lieky na znižovanie hladiny LDL cholesterolu a na prevenciu koronárnych ochorení srdca, infarktu, porážky a smrti. Medzi statíny patria lovastatín, pravastatín, simvastatín, fluvastatín, atorvastatín a rosuvastatín. Tieto lieky znižujú tvorbu cholesterolu v tele a môžu znížiť hladinu LDL o 20 až 60 percent. Naviac, statíny znižujú hodnoty triglyceridov a niektoré mierne zvyšujú aj hladinu HDL. Statíny znižujú riziko vzniku ischemickej choroby srdca aj ďalšími účinkami. Statíny majú menej vedľajších účinkov než iné lieky na znižovanie hladiny tukov.  Zriedkavo sa spájajú s možným poškodením svalov alebo pečene. Pacienti s vážnym ochorením obličiek by ich mali užívať v malých dávkach.

Ezetimib

Ezetimib jednak znižuje vstrebávanie cholesterolu z potravy a súčasne znižuje aj hladinu cholesterolu, ktorý vytvorí organizmus. Veľmi účinne znižuje hladinu LDL, najmä, ak užíva v kombinácii so statínom. Má relatívne málo vedľajších účinkov.

Sekvestranty kyseliny žlčovej

Medzi sekvestranty kyseliny žlčovej patrí cholestyramín, colestipol a colesevelam. Tieto lieky sa spájajú so žlčovými kyselinami v čreve a narúšajú vstrebávanie cholesterolu z potravy. Ich používanie výrazne obmedzujú vedľajšie účinky  - nevoľnosť, opuchy, kŕče a poškodenie pečenie. Táto liečba môže ovplyvniť účinky iných liekov, napr. digoxínu a warfarínu a vstrebávanie vitamínov rozpustných v tukoch (vitamíny A, D, K, a E). 

Kyselina nikotínová (niacín)

Kyselina nikotínová je vitamín v kryštalickej podobe. Znižuje hladinu lipoproteínu s veľmi nízkou hustotou (VLDL) a LDL cholesterolu a zvyšuje hladinu HDL cholesterolu. Môže mať niekoľko vedľajších účinkov, napr.  začervenanie kože, návaly tepla, svrbenie, nevoľnosť, poruchy citlivosti znecitlivenie a tŕpnutie. Lieky môžu zapríčiniť aj poškodenie pečene a u pacientov, ktorý ju užívajú, sa musia sledovať tzv. pečeňového testy. Vedľajšie účinky môže zmierniť užívanie lieku s jedlom alebo užitie aspirínu 30 minút pred jeho užitím. U všetkých pacientov vedľajšie účinky zvyčajne odznejú po 7 až 10 dňoch. Dlhodobo rozpustné formy majú menej vedľajších účinkov a obvykle sa užívajú na noc alebo s jedlom.

Niacín môže mať aj ďalšie nežiadúce efekty -  môže zvýšiť inzulínovú rezistenciu, ktorá vedie k zvýšeniu hladiny cukrov v krvi u diabetikov. Môže vyvolať zvýšenú hladinu kyseliny močovej u pacientov s dnou a spôsobiť akútnu dnovú artritídu. Môže tiež znižovať krvný tlak u ľudí, ktorí užívajú lieky na rozšírenie ciev, ako napr. nitroglycerín a môže vyvolať angínu pektoris (bolesť hrudníka).
Niacín bude zrejme dostupný aj na Slovensku v priebehu roku 2008 a to v dlhodobo účinkujúcej forme s podstatne menším výskytom nežiadúcich účinkov ako tomu bolo u krátkoúčinkujúcich foriem.

Fibráty

Medzi fibráty patrí fenofibrát a gemfibrozil, ktoré priaznivo ovplyvňujú metabolizmus tukov, čo vedie k nižšej hladine triglyceridov a k zvýšeniu hladiny HDL cholesterolu. Fibráty sa predpisujú pri liečbe zvýšenej hladiny triglyceridov a pri kombinovanej hyperlipidémii. Dávkovanie fibrátov musí byť nižšie u ľudí s poruchami obličiek a u tých, čo užívajú warfarin alebo cyklosporín.

Výživové doplnky

Rybí olej

Rybí olej môže predstavovať doplnkovú liečbu u osôb s vysokou hladinou triglyceridov, ale môže zvýšiť aj hodnoty LDL cholesterolu. Medzi nežiadúce účinky rybieho oleja možno zaradiť úbytok vitamínu E v krvi a gastrointestinálne prejavy (nevoľnosť, vracanie, opuchy, plynatosť, hnačka a nepríjemná chuť v ústach).

Sójový proteín

Sójový proteín obsahuje izoflavóny, ktoré majú podobné účinky ako estrogén. Diéta obsahujúca vysoký obsah sójových proteínov môže znížiť hodnoty celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triglyceridov a zvyšuje hodnoty HDL cholesterolu. Neodporúča sa však úplne nahradiť normálne proteíny sójovým  proteínom alebo užívať izoflavónové doplnky na znižovanie cholesterolu. Jedlá a potravinárske výrobky zo sóje (napr. tofu, sójové maslo, sójové lusky edamame, sójové fašírky a pod.) priaznivo pôsobia na tuky a kardiovaskulárne zdravie, pretože majú nízky obsah nasýtených a vysoký obsah nenasýtených tukov.

Cesnak

Cesnak môže mierne znižovať hodnoty celkového aj LDL cholesterolu, ale nie je to dostatočne potvrdené. Pacienti by sa preto mali poradiť s lekárom pred použitím cesnaku ako výživového doplnku.

Rastlinné stanoly a steroly

Rastlinné stanoly a steroly bránia vstrebávaniu cholesterolu v čreve. Sú prítomné v niektorých druhoch ovocia, zeleniny, rastlinných olejoch, orechoch, semenách a strukovinách. Môžu sa tiež vyskytovať v potravinárskych výrobkoch, napr. margarínoch, pomarančovej šťave, a v diétnych doplnkoch. Pri užívaní v odporúčaných dávkach môžu znižovať hodnoty celkového a LDL cholesterolu. Na druhej strane margaríny môžu znižovať hodnoty dvoch potrebných látok: beta karoténu (druh vitamínu A) a alfatokoferolu  (druh vitamínu E), preto sú o tieto látky často obohacované.

Dodržiavanie liečby

Liečba hyperlipidémie je zvyčajne celoživotný proces. Hoci liečba môže rýchlo znižovať hladiny tukov, zvyčajne to trvá 6 až 12 mesiacov, kým sa prejavia účinky zmeny životného. Ak bol stanovený účinný plán liečby a výsledky sú videné, je dôležité dodržiavať ho.  Prerušenie liečenia obyčajne znamená opätovné zvýšenie hladiny tukov

Väčšina ľudí, ktorí prerušia liečenie uvádzajú ako hlavné dôvody vedľajšie účinky alebo neúčinnosť liečenia ako. Množstvo dostupných liečiv na znižovanie hladiny tuku však dnes  umožňuje väčšine ľudí nájsť takú možnosť, ktorá im vyhovuje.